Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering

De ALV zal worden gehouden op Maandag 25 Febr. a.s. om 20.00 uur in het paviljoen. Voorstellen, gedaan door minimaal vijf leden, dienen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de vergadering zijn ingediend via het mailadres info@tvudenhout.nl

Agenda:

1) Opening

2) Ingekomen stukken/mededelingen

3) Notulen ALV 5 Maart 2018 (Zie website)

4) Jaarverslag bestuur (Zie website)

5) Jaarverslagen commissies (Zie website)

6) Mededelingen bestuur

7) Financieel verslag 2018

8) Verslag kascontrolecommissie/benoeming nieuwe commissie

9) Begroting 2019

10) Vaststellen contributie 2020

11) Dankwoord commissieleden

Mededelingen:

* AVG Privacybeleid

* Verlichting park. Besluit Extra ALV voor investering in LED-verlichting

* Lesgeld junioren: Aanpassing van het les tarief.

* Tennisballen. Gekozen om Dunlop gasgevulde ballen nog een jaar te verplichten bij toernooien en competitie.

* Pasjes afhalen. Vrijdag 15 Mrt. 19.00-21.00 uur en Zondag 17 Mrt. 14.00-17.00 uur geldigheidsduur 2 jaar!

* All United. Toelichting op:

* Nieuwe website

* Communicatiecommissie

* Wijziging in bardiensten, met name in het weekend/corveediensten en afkoopkosten.

* Oproep commissie-leden:

* Algemeen

* Weekcoördinatoren

* Betaalde bardienstmedewerk(st)ers 18+

* Sponsorcommissie

* Communicatiecommissie

 

Nieuws overzicht